สพม.19 เพิ่มช่องทางรับสมัครพนักงานราชการ 3 ช่องทาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เพิ่มช่องทางการสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา เป็น 3 ช่องทางเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้สนใจสมัคร และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ตามที่ สพม.19 ได้ออกประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2563 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ในตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา ใน 3 กลุ่มวิชา คือกลุ่มวิชาเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาดนตรีสากล จำนวน 2 อัตรา และกลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สนใจ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ทาง สพม.19 จึงได้เพิ่มช่องทางการสมัครเป็น 3 ช่องทาง ซึ่งผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร โดยเลือกสมัครจากช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้ 1.) สมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 อ.เมืองเลย จ.เลย ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 2.) ทางไปรษณีย์  โดยดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกเอกสารให้เรียบร้อย ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในประกาศ (ต้องครบ) แล้วส่งมาที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลขที่ 334 ม.4 บ้านฟากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 3.) ทางอีเมล์ โดยดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกเอกสารให้เรียบร้อย ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ใช้สแกนเนอร์ รวมไฟล์พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ระบุไว้ในประกาศ (ต้องครบ) ในรูปแบบไฟล์สกุล .PDF เท่านั้น ส่งรวมมาเป็นไฟล์เดียว ที่ E-Mail : work@sesao19.go.th

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสามารถดูรายละเอียเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.sesao19.go.th และเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรค ให้ผู้สมัครที่จะมาสมัครด้วยตนเองสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ

คลิกอ่านประกาศรับสมัครสรรหา https://data.bopp-obec.info/…/ne…/news_view_school_area.php…

คลิกอ่านประกาศแก้ไขวิธีสมัคร https://data.bopp-obec.info/…/ne…/news_view_school_area.php…

…………………………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ /รายงาน