สพม.39 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบ Web Conference (Acuconference)

ที่ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติราชการและบริหารจัดการศึกษา ผ่านระบบ Acuconference ครั้งที่ 2/2563 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนในสถานการณ์วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การปิดเทอมต้องขยายระยะเวลาออกไป ถึงวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563,ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการดำเนินงานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา