สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมทางไกลผ่าน Application Line ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เรื่องการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมทางไกลผ่าน Application Line ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร(Social Distancing)โดยมีนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลและจัดลำดับความสำคัญ เพื่อขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโรงเรียนในสังกัด ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 61-120 คน(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562) โดยมีเกณฑ์การพิจารณา คือ 1.โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 61-120 คน 2.เป็นโรงเรียนหลักที่มีโรงเรียนมาเรียนรวม 3.เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(นักเรียน 61-120) 4.เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -2562 ทั้งนี้จากเกณฑ์ข้อ 1-4 มีโรงเรียนที่เข้าเกณฑ์จำนวน 52 โรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการจะได้พิจารณาจัดสรรคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ให้โรงเรียนที่เข้าหลักเกณฑ์ ตามที่ สพฐ.กำหนดต่อไป