++++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่2/2563 ผ่านระบบ Video Conference ++

วันอังคาร   ที่ 5  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ครั้งที่  2/2563 ผ่านระบบ Video Conference  จากสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  เพื่อแจ้งนโยบายของ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่าง ๆ  ของสำนักงาน  และข้อราชการที่เป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล อาทิเช่น แนวทางการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) โดยนางสาวรุ่งทิพย์  อนุเมธางกูร  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชี้แจงการออกแบบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลและการประเมินตนเอง (SAR) นางสาวสุภาสิริ  มณีธร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ชี้แจงเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสารรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่ โดยจะรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) คัดเลือก วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และทำสัญญาจ้างเมื่อได้รับอนุมัติเงินงวดจากสพฐ.และนางกมลลักษณ์ หน่อเมือง  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ชี้แจงเรื่องลูกจ้างชั่วคราวขอกู้เงินและให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กำลังอยู่ระหว่างประสานกับธนาคารออมสิน ณ  ห้องประชุมConference  หน้าห้องผู้อำนวยการ // //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน