สพม.เขต 42 ประชุมชี้แจงนโยบายการจัดทำแผนบริหารการจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conferance)

สพม.เขต 42 ประชุมชี้แจงนโยบายการจัดทำแผนบริหารการจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conferance) โดยมี นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 42 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เป็นประธานพร้อมด้วย นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 42 ในการชี้แจงนโยบายกำกับ ติดตาม การดำเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งความพร้อมของผู้ปกครอง ครู และสถานศึกษา

โดย สพม.เขต 42 ได้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลกับสถานศึกษา ครู และผู้ปกครองเพื่อได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไป พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลสารสนเทศสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองและครูให้สถานศึกษาสามารถเข้ามาประมวลผลข้อมูลได้ในรายสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์วางแผนในการจัดทำแผนการบริหารการจัดการเรียนการสอนทางไกลของสถานศึกษา

เว็บไซต์ http://gg.gg/42covid19

สารสนเทศความพร้อมผู้ปกครอง https://datastudio.google.com/reporting/1bE3eXDVYbG0lZxuEzNpekbnnPH7oO6fY?s=tAAjoN943-k

สารสนเทศความพร้อมของครู https://datastudio.google.com/reporting/1rsAv-vvjOOSzv4yjqhKSkhn90yKgZ7LT/page/y0aOB?s=tosX8Sydvow