Professional Learning Community เพื่อการผลิตสื่อออนไลน์

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางกันยมาส ชูจีน รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นำทีมศึกษานิเทศก์ในสังกัด ร่วมกิจกรรม Professional Learning Community (PLC) ในการผลิตสื่อออนไลน์โดยมุ่งหวังให้เกิดการร่วมมือกันของทุกๆฝ่ายด้านการศึกษาเพื่อการสนับสนุนข้าราชการครูและผู้เรียนในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นำไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดศักยภาพสูงสุด และสอดคล้องกับสถานการณ์การเกิดวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดเชือไวรัส Covid- 19 ณ ห้องประชุมตะนาวศรี ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1