สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมขับเคลื่อน COVID MODEL

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เพื่อแจ้งข้อราชการ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียน การสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ตามรูปแบบ COVID MODEL คือ C : Cooperate หมายถึง ความร่วมมือในการทำงานของทุกภาคส่วนในการ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID – 19 O : Objective หมายถึง แนวทาง ให้บรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน V : Various Methods หมายถึง วิธีการที่หลากหลาย ในการจัดการเรียนการการสอนทั้ง online และ offline I : Improvement หมายถึง การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ D : Decrease หมายถึง ลดภาระงานที่ไม่จำเป็น ของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด