สพป.เลย เขต ๒ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเลย ๒

วันอังคารที่  ๕  พฤษภาคม   ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่บริเวณด้านหน้าและด้านหลังอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ (รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒) ได้นำบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ ได้แก่ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินกลุ่มอำนวยการ ตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ซึ่งรัฐบาลขอความร่วมมือไม่ให้ประชาชนเดินทางออกนอกพื้นที่และให้ปฏิบัติงานในสถานที่พักอาศัย แต่เนื่องจากลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว มีข้อจำกัดตามประเภทของงานจึงไม่สามารถปฏิบัติงานในสถานที่พักอาศัยได้ จึงจัดให้มีกิจกรรม “กลุ่มอำนวยการจิตอาสาพัฒนาเลย ๒” ขึ้น  ห้วงเวลาดำเนินการ วันที่ ๑-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓   วันนี้ได้ทำการทาสี เดินเส้นช่องสำหรับจอดรถทั้งด้านหน้าด้านหลัง และหน้าบันไดทางเข้าอาคารทั้งสองด้าน เพื่อความชัดเจนในการนำรถเข้าจอด ประหยัดเวลา อำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนบุคคลภายนอกที่มาติดต่องานราชการ กิจกรรมนี้ส่งเสริมความรักสามัคคี สร้างวัฒนธรรมที่ดีให้แก่บุคลากรในองค์กร ในการเป็นองค์กรมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างเครือข่ายการทำงาน บริการประทับใจ