สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงศ์สันต์  โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยนายมาโนช โคมเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ร่วมรับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID) 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ซึ่งดำเนินการประชุมโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการชุม พร้อมคณะ ในการนี้ได้แจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูในสังกัด เข้ารับการอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่าน ๕ ช่องทาง คือ ๑. ช่องสัญญาณ DLTV ๑๕ ๒.www.dltv.ac.th ๓. https://www.youtube.com/obectvonline  ๔. https://www.facebook.com/obectvonline/ ๕. www.obectv.tv

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์
Latest posts by ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ (see all)