การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)  ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นำโดย นายนพดล ศรีขัดเค้า รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 นางนัฑวิภรณ์  จันต๊ะพรมมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (ICT) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2