สพม.37 เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ

สพม.37 เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.30 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37, ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม 1 สพม.37

Facebook สพม.37 : สพม.37 เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ