สพป.ชบ3 :ร่วมรับฟังการจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นำโดย ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 นายบุญเพชร วันนา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 และศึกษานิเทศก์ เข้ารับฟังการจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.30 น.

โดยในการจัดอบรมมีการบรรยายพิเศษโดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. การมอบนโยบายการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. รวมถึงการสาธิตการเรียนการสอนทางไกลสำหรับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และการถาม-ตอบคำถามจากผู้เข้าอบรมปลายทาง

https://drive.google.com/…/1JaftV1DHfBvu0niRB65LPfJlRfL1l1tI

https://www.facebook.com/3chonburi3