สพป.ชัยนาท เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 – 15.30 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะ รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย และ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาท เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ Video Conference จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ เทคนิค รวมถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท โดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด  สพป.ชัยนาท เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ตามช่องทางที่กำหนด เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพตามแนวทางของ สพฐ.  โดยดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้เข้าประชุม สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอร์ล้างมือ การรักษาระยะห่างโดยจัดที่นั่งประชุมเว้นระยะห่าง 1 เมตร