โรงเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ (Video  Conference) 

วันที่ 7  พฤษภาคม 2563  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video  Conference) จาก สพฐ. ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อรับทราบแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน  Learn From Home ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสมครอบคลุมตามความพร้อมของผู้เรียน