ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงได้จัดให้มีการบริการ Ksn๑ Drive Thru บริการด้วยใจ ห่างไกล COVID ไว้บริการให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรและลูกจ้างทุกคนที่มาใช้บริการ

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
ได้ตระหนักถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงได้จัดให้มีการบริการ Ksn๑ Drive Thru
บริการด้วยใจ ห่างไกล COVID ไว้บริการให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรและ
ลูกจ้างทุกคนที่มาใช้บริการเพื่อความสะดวก  รวดเร็ว และลดการแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรน่า