สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

       วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.– 15.30 น. ที่ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายเจตย์ สะสะรมย์ นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) จาก สพฐ.เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ เทคนิค รวมถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน (Learn From Home) โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ ครู ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้ร่วมอบรมผ่านช่องทางที่กำหนด