สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (เวลา 10.30 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้มอบนโยบายและข้อราชการ ผ่านระบบ Video Conference ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด พร้อมด้วย ดร.สุมล ชุมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากร สพป.นศ.3 ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมปะการังสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3