สพม.32 ประชุมประธานสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมเปิดเทอม

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ห้องประชุมไชยมงคล  อาคารมัธยม 3  โดยนายศุภชัย  ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและขนาดใหญ่ เข้าร่วมประชุม

ผอ.สพม.32 กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19) โลกขณะนี้ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่จะไม่ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัสในพื้นที่บุรีรัมย์และเป็นการป้องกันแพร่ระบาดไปสู่เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา ช่วงการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้มีการหารือแนวทางการเปิดภาคเรียนทำงาน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการไว้ ซึ่งต้องพิจารณาถึงคำนึงถึงประโยชน์ ความเหมาเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ แนวทางในการดำเนินการ