เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่  8  พฤษภาคม  2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สุรินทร์ เขต 1   ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม  และนักวิชาการในสังกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม google meet) โดย นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  เป็นประธาน  จุดประสงค์หลัก  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID – 19)  เพื่อสร้างความเข้าใจ  และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน  Learn  From  Home  โดยการใช้เทคโนโลยี  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ที่เหมาะสม  ครอบคลุม  ตามความพร้อมของผู้เรียน