ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯ เลย สพม.19 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทางไกลฯ

นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปฐมนิเทศนักเรียนและชี้แจงการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน คือ จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสกลนคร จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดเลย ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Google Meet และถ่ายทอดสดผ่านช่อง Youtube เพื่อร่วมรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนทางไกลต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์ บทบาทหน้าที่ของนักเรียนและผู้ปกครองในการเรียนการสอนทางไกล

โดยมีว่าที่ร้อยตรีเสกสรร ตาสี และนายอภิวัฒน์ บุญงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้นำเสนอการเตรียมการและมาตรการของโรงเรียนในการเตรียมรับมือก่อนเปิดเรียนและช่วงเปิดเรียน และนำเสนอกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู และงบประมาณในการช่วยเหลือนักเรียน

ครูสงกรานต์ บุตตะวง หัวหน้างานวิชาการ ชี้แจงเกี่ยวกับตารางการเรียนการสอนทางไกล แนวทางการจัดการเรียนการสอน และครูวิริยา ตาสี แนะนำอีเมล์ขององค์กรเพื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของนักเรียน และแนวทางการเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองได้ช่วยดูแลการเรียนรู้ของนักเรียนที่บ้าน และให้นักเรียนได้เข้าร่วมเรียนตามตารางที่โรงเรียนกำหนด สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ว่า “โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้”

…………………………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจากครูกมลชน กรวยทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

กฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19/รายงาน