สพป.สระบุรี เขต ๒ ซักซ้อมการประชุม Video Conference ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒  ด้วยระบบ True VROOM

🔹 วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานซักซ้อมการประชุม Video Conference​ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ด้วยระบบ True VROOM ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและทดสอบระบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นายเล็ก ทาเพชร, ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล และนางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒