สพป.ลำพูน เขต 2 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบหมายผู้อำนวยการโรงเรียน และครูในสังกัด ดำเนินการชี้แจงการจัดการเรียนสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ ความตระหนัก การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความเหมาะสมและครอบคลุมแก่ผู้เรียน ความมีส่วนร่วมและความร่วมมืออันดี ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และผู้ปกครอง โดยกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563