สพม.35 ขับเคลื่อนสำรวจความพร้อมกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ ก่อนเปิดภาคเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เดินหน้าขับเคลื่อนออกแบบสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอล และเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์การสำรวจไปยังผู้ปกครองนักเรียน กรอกแบบข้อมูลในรูปแบบ link เพื่อรองรับการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ที่จะถึงนี้ ณ ห้องประชุมทันใจ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
นางนภาพร แสงนิล และ นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมปรึกษาหารือพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) ร่วมวางแผน ณ ห้องประชุมทันใจ สพม.35 เพื่อให้การขับเคลื่อนสำรวจความพร้อมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันเหตุการณ์ พร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนต่อไป

อริญา วงศ์ชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/เรียบเรียง
กลุ่ม DLICT /เจ้าของเรื่อง