ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ

วันที่ ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมพุทธโสธรสพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒