สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับศึกษานิเทศก์ ด้วยการสร้างบทเรียนออนไลน์ e-Learning

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับศึกษานิเทศก์ ด้วยการสร้างบทเรียนออนไลน์ e-Learning  นำโดยนายนิมิตร ทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,นางโชติกา ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 20 ท่าน วัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์ ด้วย google classroom และการใช้งาน Google Application ส่งเสริมให้ศึกษานิเทศก์มีการสร้างบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และครูโรงเรียนในสังกัด สามารถนำบทเรียนออนไลน์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงสถานการณ์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะวิทยากรนำโดย นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ ศึกษานิเทศก์ ,นายนที เลิศคอนสาร ครูโรงเรียนบ้านสะพานหิน อ.เทพสถิต และนายศิขรินทร์ โชติจันทร์ ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อ.จัตุรัส จัดอบรมระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3