สพป.ชัยนาท ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานการประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท