สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมรับฟังกำหนดการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA Online 2020)

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 11.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะรองผอ.สพป.นค.1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์พร้อมบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมรับฟังกำหนดการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA Online 2020) เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานตนเอง และนำข้อมูลผลการประเมิน ไปพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศได้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 แบบเข้มข้น โดยการรับชมภายทางสมาร์ทโฟน ทางอินเทอร์เน็ตผ่านยูทูปและผ่านช่อง Obec tv บนโต๊ะทำงานแต่ละบุคคล ณ สพป.หนองคาย เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย