สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมพุธเช้าข่าวสพฐ.แจ้งข้อราชการ

วันที่  13  พฤษภาคม  2563  ณ  ห้องประชุม Video  Conference  ชั้น  3  อาคาร  1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  ดร.สุพล   จันต๊ะคาด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1 ประชุมพุธเช้า  ข่าวสพฐ. พร้อมรับนโยบายและแจ้งข้อราชการ  โดยมี  นายทินกร  หมวกแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  ดร.อรชร  ปราจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1 ดร.ทวีศักดิ์   พรหมพินิจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  ศึกษานิเทศก์   เข้าร่วมการประชุม

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมพุธเช้าข่าวสพฐ.แจ้งข้อราชการ