รมว.ศธ. คิกออฟเปิดห้องเรียนออนไลน์ “โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้”


วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในการเปิดการเรียนการสอนออนไลน์ “โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพฯ โดยมี นายสุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต นำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน และนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมติดตามการจัดการเรียนการสอน โดยก่อนเริ่มพิธีการทางโรงเรียนได้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. ได้ทำการ Kick Off เริ่มเปิดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ที่ห้อง Studio 1 และห้อง Studio 2 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมสนทนาผ่านระบบออนไลน์กับ รมว.ศธ. อย่างคึกคัก จากนั้น รมว.ศธ. ได้พบปะครูแกนนำที่เข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนและชมแหล่งเรียนรู้มัลติมีเดียดิจิทัลภายในโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต พร้อมกับให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนตามลำดับ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. กล่าวว่า วันนี้ได้มาดูความเหมาะสมและความพร้อมของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ซึ่งเป็นโรงเรียนตัวอย่างในการสอนออนไลน์ เพื่อให้เห็นว่าหากจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จะมีผลกระทบอะไรบ้าง และหาทางแก้ไขก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยวันนี้ได้ทดลองระบบที่ห้องทดลองการเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมต้น และมัธยมปลาย ซึ่งระบบการเชื่อมต่อสัญญาณที่บ้านของนักเรียนไม่มีปัญหา สามารถสอนออนไลน์ได้ ซึ่งการเรียนออนไลน์จะเป็นมาตรการสุดท้าย จึงขอให้ทุกคนอดทน นักเรียนอาจจะต้องมาเรียนที่โรงเรียนบ้างในบางวิชา และอาจจะเรียนน้อยวันลงต่อสัปดาห์ มีการสลับเวลาเรียนกันเช้าบ่าย รวมถึงให้งดกิจกรรมการแสดง การแข่งขันกีฬา ที่ต้องทำกิจกรรมร่วมกันหลายคน แต่ขอให้โรงเรียนรักษาระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย พร้อมแอลกอฮอล์ล้างมือ และให้ยึดความปลอดภัยของนักเรียนเป็นที่ตั้ง ตนขอชื่นชมครูทั่วประเทศที่ช่วยกันตรวจสอบหาทางแก้ไขปัญหาและหามาตรการรับมือในโรงเรียนโดยไม่ต้องรอส่วนกลาง ซึ่งส่วนกลางเองก็จะคอยสนับสนุนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

“กระทรวงศึกษาธิการต้องการให้มีการเรียนการสอนที่โรงเรียน แต่ด้วยสถานการณ์ของโรคไวรัสโควิด-19 จึงต้องมีการเตรียมตัว หากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่คลี่คลายก็จะใช้การเรียนการสอนออนไลน์ หรือจัดการเรียนการสอนตามสภาพความปลอดภัยของพื้นที่ อาจจะเป็นโรงเรียนในกรุงเทพฯพื้นที่เดียวที่ยังไม่สามารถทำการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียนได้ เนื่องจากสถานการณ์ของโรค อีกทั้งพื้นที่โรงเรียน และจำนวนนักเรียนที่มาก ซึ่งต้องยึดความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอันดับแรก ขณะที่ในภาพรวมทั้งประเทศ มีนักเรียนจำนวนร้อยละ 10 ที่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนออนไลน์ได้ เช่น ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อสัญญาณโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต แล็ปท็อป หรือแท็บเล็ต เบื้องต้นจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการจัดหาอุปกรณ์เรียนออนไลน์และอุปกรณ์เรียนผ่านออนแอร์เพิ่มเติม ทั้งนี้ อาจให้กลุ่มนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ เช่น แท็บเล็ต หรือโทรทัศน์ ให้โรงเรียนเปลี่ยนมาจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนแทน แต่ต้องไม่เกินห้องเรียนละ 20 คน เพื่อคงมาตรการเว้นระยะห่าง และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ในขณะนี้ โรงเรียนในต่างจังหวัดที่สถานการณ์ดีขึ้น ก็จะให้เปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน แต่อาจมีการจัดการสอนแบบเป็นผลัดเพื่อคงมาตรการเว้นระยะห่าง ส่วนโรงเรียนในกรุงเทพฯอาจต้องรอประเมินอีกครั้ง” รมว.ศธ. กล่าว

ทางด้าน นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กล่าวว่า โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้บริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โครงการ “โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” ตามนโยบายของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเป็นโรงเรียนแกนนำที่มีความพร้อมด้าน ICT มีแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับผู้เรียนที่หลากหลายและทันสมัย ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 โรงเรียนจึงมีความห่วงใยครู นักเรียน ผู้ปกครอง ต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในการดำเนินการนั้นทางโรงเรียนได้มีการสำรวจข้อมูลความพร้อมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต (WT Platform) พบว่ามีนักเรียนที่มีความพร้อมร้อยละ 77 และนักเรียนที่ยังไม่มีความพร้อมร้อยละ 23 วางแผนดำเนินการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาเพื่อกำกับ ติดตาม และให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนเป็นรายบุคคลทางไลน์กลุ่ม จัดทำคู่มือการสอนออนไลน์ประกอบด้วยการเข้าสู่ระบบ การจัดการรายวิชา การจัดการห้องเรียน คลังข้อสอบ ภาระงานหรือการบ้าน เป็นต้น

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทางโรงเรียนได้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 อบรมครูแกนนำรุ่นที่ 1 จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 22.46 ให้การดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามรูปแบบของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ในการให้ครูแกนนำดังกล่าวจัดเตรียมวิดีโอการจัดการเรียนการสอน โครงสร้างรายวิชา เอกสาร บทเรียน และแบบทดสอบ เพื่อให้นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ระยะที่ 2 อบรมครูแกนนำรุ่นที่ 2 จำนวน 50 คน ร้อยละ 36.23 ระยะที่ 3 อบรมครูแกนนำรุ่นที่ 3 จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30 ปัจจุบันครูทุกคนมีความพร้อมจัดการเรียนการสอนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

“สำหรับการสอนออนไลน์ทางโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่สำหรับดำเนินการจัดการสอนออนไลน์ แบ่งเป็นห้อง Studio 1 สำหรับจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นม.1 จำนวน 25 รายวิชา ชั้นม.2 จำนวน 24 รายวิชา ชั้นม.3 จำนวน 21 รายวิชา รวม 70 รายวิชา และห้อง Studio 2 สำหรับจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นม.4 จำนวน 34 รายวิชา ชั้นม.5 จำนวน 33 รายวิชา ชั้นม.6 จำนวน 28 รายวิชา รวม 95 รายวิชา โดยจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team Zoom และ Google Meet เป็นต้น โรงเรียนมีความมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ต้องดีไซน์ให้ตรงกับรูปแบบที่เขาควรจะเป็น เพราะการเรียนรู้นำการศึกษา โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” ผอ.รร.วชิรธรรมสาธิต กล่าว