บุคลากร สพป.กระบี่ ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online 2020

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมปูดำ สพป.กระบี่ นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นำคณะบุคลากร ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.กระบี่ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่รับผิดชอบ รับฟังคำชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparencey Assessment Online : ITA Online 2020) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงาน ปปช.ร่วมชี้แจง เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานตนเอง และนำข้อมูลผลการประเมินไปพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย