‘ผอ.สพม.32’ เร่งพัฒนาจริยธรรม จรรยาบรรณครู ครูผู้ช่วย 71 ราย

“ ผอ.สพม.32” สั่งกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เร่งพัฒนาครูด้านจริยธรรม จรรยาบรรณครู ครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายรณชัย  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้วยระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2563

ผอ.สพม. กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเป็นครูผู้ช่วยจำนวน 71 ราย ที่ต้องพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อย่างเข้ม สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู  ในการพัฒนาตนเอง ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและส่งผลต่อการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

“ หลักสูตรที่ใช้ในการพัฒนาเป็นลักษณะของครูมืออาชีพ การประกอบวิชาชีพควบคุม ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนในฐานะข้าราชการที่ดี กลุ่มงานในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันวางรากฐานให้มาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพขั้นสูง เพราะครูคือบุคลากรสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ เห็นความสำคัญของมาตรฐานวิชาชีพครู และจรรยาบรรณวิชาชีพครู อยากให้ครูประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วย ครูคือตัวอย่างของเด็กในอนาคต ” นายรณชัย กล่าว