สพป.สงขลา 2 ประชุมเข้มตัวชี้วัด

วันที่ 14  พฤษภาคม  2563  นายปราโมทย์  ส่งสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2  ได้มอบหมายให้นางสาวชนภรณ์  อือตระกูล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2  เป็นประธานการประชุม  “ชี้แจงแนวทางรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e -MES) ”  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2  ครั้งที่ 1 /2563   โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม  และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2  เข้าประชุม

นางสาวชนภรณ์  อือตระกูล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต  2 ได้เน้นย้ำระบบการทำงานที่รวดเร็ว  ถูกต้อง  และสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นหลัก โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว  และได้เน้นในเรื่องของการรายงานให้ตรงกับที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดด้วย  ประชุม ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

 

ภาพ / ข่าว  ว่าที่ร้อยตรีธภกฤศ  จันทสโร  นักประชาสัมพันธ์

นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 เป็นประธาน

ว่าที่ร้อยตรี อนุชาติ จูวัตร์ ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน