สพป.ยล.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อวางแผนรับมือการเปิดเรียนในสถานการณ์โควิด -19

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกล และหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยมีนายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมทั้งนี้มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นวิทยากรบรรยายและมีผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมบาลา ฮาลา อาคาร 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความตระหนักถึงผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและผู้ปกครองที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเลื่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 จากเดิม วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและกำหนดนโนบายการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกล และหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ในการร่วมวางแผนรับมือการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนช่วงเปิดภาคเรียน โดยเบื้องต้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มอบให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารประสานความร่วมมือไปยังโรงเรียนในสังกัด เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานในการเตรียมความความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลของโรงเรียนและครู จำนวนอุปกรณ์ในการจัดการเรียนสอนทางไกลที่บ้านของนักเรียน อาทิ โทรทัศน์ประเภทสมาร์ททีวี คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) โทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟน เป็นต้น รวมถึงมีการสำรวจความเร็วและการรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านของนักเรียน ทั้ง 32 โรงเรียน

ทั้งนี้ ในการอบรมได้มีการแบ่งกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นในการนำแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ด้านแรกการบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้ปกครอง กรณีอุปกรณ์รับชมที่บ้านไม่มี หรือมีไม่เพียงพอ กรณีโรงเรียนไม่สามารถจัดระบบสื่อสาร ระหว่างครูกับผู้ปกครองได้ และกรณีปัญหาผู้ปกครองไม่อยู่บ้านและ/หรือ ไม่มีเวลาดูแลนักเรียน โรงเรียนมีแนวทางดำเนินการอย่างไร ด้านที่ 2 การบริหารจัดการเกี่ยวกับครูด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทางไกลเป็นอย่างไรบ้าง ในด้านอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล ด้านการออกพบปะนักเรียน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร รวมถึงกรณีนักเรียนพักอาศัยอยู่ต่างอำเภอ/จังหวัด จะมีแนวทางพบปะอย่างไร ด้านที่ 3 การสำรวจความพร้อมของโรงเรียน ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการจัดการเรียนการสอนทางไกล มากน้อยเพียงใด โรงเรียนมีแนวทางควบคุมกำกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลของครูอย่างไร และกรณีผู้ปกครองไม่มีความพร้อม โรงเรียนมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร ส่วนด้านที่ 4 การบริหารจัดการเกี่ยวกับโรงเรียน การสนับสนุนอุปกรณ์ ระหว่าง สพป.กับโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง การสื่อสาร สร้างการรับรู้ แนะนำ และช่วยเหลือผู้ปกครองในฐานะผู้ช่วยครู การพัฒนาครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล การกำกับติดตามให้โรงเรียนรายงานผลต่อ สพป. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้แต่ละโรงเรียนได้นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลต่อไป
นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ยังได้กำหนดแผนที่จะลงพื้นที่โรงเรียนในช่วงการทดลองการจัดการเรียนสอนทางไกล โดยให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมกำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างใกล้ชิด ตลอดจนอำนวยความสะดวก ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุดอีกด้วย

เกสรี  ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/สันติ ภาพ