ผอ.สพป.กระบี่ ย้ำยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนขนาดเล็กให้สูงกว่าระดับชาติ ในการประชุมส่งต่อนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่การปฏิบัติ ทีมเสือใต้

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบกห้อง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ นายสายัณห์  ไกรนรา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานประขุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทีมเสือใต้  4 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเหนือคลอง ลำทับ เกาะลันตา และคลองท่อม จำนวน 39 โรงเรียนเพื่อส่งต่อนโยบายและแนวทางการ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสู่การปฏิบัติ
นายสายัณห์  ไกรนรา ได้กล่าวย้ำว่า  โรงเรียนขนาดเล็กของ สพป.กระบี่ จะต้องเป็น Stand Alone ทั้งหมด  โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน 4 เรื่อง คือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพระดับชาติให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง 4 กลุ่มสาระ  นักเรียนทุกคนจะต้องอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น  100%  มีทักษะงานอาชีพ และมีทักษะชีวิต  รวมทั้งจัดรูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  โดยใช้หลักการที่ว่า “ทำรถเมล์ร้าย  ให้เป็นมินิบัส”