สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตในสถานศึกษา และจัดทำแผนยกระดับสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ ๔ วิชาประวัติศาสตร์

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพงศ์สันต์  โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตในสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในโรงเรียนในสังกัดตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning เกี่ยวกับทักษะชีวิต ทักษะสุขภาพ ทักษะวิชาการ และจัดทำสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ในการสอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตแก่นักเรียนให้เหมาะสมกับช่วงวัยโดยครอบคลุมถึงพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย โดยนางรัศมี มีเดช ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และประชุมการจัดทำแผนยกระดับทางการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ ๔ วิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเป็นตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนที่มีครูไม่ตรงเอก และโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น โดยนายภควัต ตลับเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒