สพม.35 ร่วมจัดทำคู่มือการดำเนินงานระบบดูแลนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ขับเคลื่อนแนวทางกาารดำเนินงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดยเชิญคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมระดมความคิด เพื่อจัดทำร่างคู่มือการดำเนินงานระบบดูแลข่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมทันใจ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน ,นางนภาพร แสงนิล รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมการจัดทำร่างคู่มือการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับโรงเรียน

ลัญจกร ผลวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/รายงาน
วศินี วนรัตน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/เรียบเรียง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/เจ้าของโครงการ