สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานโรงเรียนกลุ่มเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์    เขต ๑ ประชุมข้อหารือประธานกลุ่มโรงเรียนเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนเพื่อหารือการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในการควบรวม  ยืนยันเหตุผลสถานะ และเร่งดำเนินการสำรวจความคิดเห็นผู้ปกครองและชุมชนเป็นมติ ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามลำดับต่อไป โดยมี นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้าร่วมประชุมฯ  นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียด ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ประธานกลุ่มโรงเรียน ๒๐ กลุ่ม และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินมาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มควบรวมแล้ว (ทุกชั้นเรียน) ให้เลิกสถานศึกษาภายใน ๓ ปี , กลุ่ม Stand Alone ประเภทโดยพื้นที่ และประเภทยกผลสัมฤทธิ์ , กลุ่มยังไม่ดำเนินการควบรวม ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามมติคณะรัฐมนตรี , กลุ่มรอยุบเลิก (ไม่มีนักเรียนแล้ว) ให้เลิกสถานศึกษาภายใน ๒ ปี , กลุ่มประกาศเลิกแล้ว และการรายงานสถานะโรงเรียนขนาดเล็ก