สพป.ลำพูน เขต 1 ประชุม VDO Conference สพป.ลำพูน เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุม VDO Conference สพป.ลำพูน เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 3/2563 ในการนี้ได้ แจ้งโรงเรียนในสังกัด ในเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) การกรอกแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV เรื่องแจ้งจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และเรื่องการเช่าใช้ internet ของโรงเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563