ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.36 ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผูัอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อแจ้งข้อราชการและเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางระบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 )โดยมี นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 , นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ,ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์บชำนาญการ/ข่าว