ประชุมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน (Learn From Home) โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดประชุมเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2563 แบ่งเป็น 6 ช่วงเวลาการประชุม วันนี้เป็นการประชุมช่วงที่ 3 และ 4 (ช่วงเช้า และช่วงบ่าย) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และศึกษานิเทศก์ทุกคน ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1