สพป.นครราชสีมา เขต 5 พิจารณาขยายห้องเรียน ระดับชั้น ม.1

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พ.ค. 2563 เวลา 10.00 น.  คณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5   ดร.พรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  มอบหมายให้ ดร.สุระศักดิ์  ฉายขุนทด  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุม  นายรพีพงศ์  วรวัฒน์ธนากุล  รอง ผอ. สพป. นครราชสีมา เขต 5  รองประธาน และคณะกรรมการฯ ร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณา กรณีโรงเรียนด่านขุนทด  มีความประสงค์ขยายห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องจากมีนักเรียนสมัครเรียนจำนวนมากเกินจำนวนห้องตามแผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  ณ ห้องประชุมบุญพัฒนา  สพป.นครราชสีมา เขต 5