สพป.พิษณุโลก เขต 2 อบรมทางไกลพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และขยายผลให้กับผู้บริหาร และบุคลากรในโรงเรียน สามารถร่วมกันดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รองรับการใช้หลักสูตรให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีครูเข้ารับการอบรมทางไกลผ่านโปรแกรม ZOOM จำนวน 483 คน วันที่ 15 พฤษภาคม 2563