สพป.ชัยภูมิ  เขต 1    จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 3/2563   ด้วยระบบ Video Conference  ผ่าน Google  Meet  

วันที่  15  พฤษภาคม 2563   สพป.ชัยภูมิ  เขต 1    จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 3/2563   ด้วยระบบ Video Conference  ผ่าน Google  Meet   ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน   ที่ 1  ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งชี้แจง ข้อมูลข่าวสาร  ข้อราชการและความเคลื่อนไหวในด้านต่าง ๆ  ครอบคลุมภารกิจของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  ด้านวิชาการ  ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป     มีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานในการประชุมฯ   และคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน/ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   ร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลดังกล่าว  โดยผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในสังกัด  ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังเพื่อนำนโยบายไปสู่การ ผ่านช่องทาง  facebook@CPM1 และ Youtube : CPM1  ซึ่งก่อนเข้าสู่วาระการประชุมฯ  ประธานได้มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้แก่ ด.ญ.ณฐภร  เขวาลำธาร  นักเรียนโรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์  ที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563   ด้านคณิตศาสตร์  คะแนนเต็ม 100  และมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนดังกล่าวอีกด้วย