สพม.35 ประชุมทบทวนแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด เพื่อพิจารณา การรายงานสถานะโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 และทบทวนแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2563 โดยมีนางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

ณัฐกิตติ์ วงศ์น้ำโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มนโยบายและแผน/เจ้าของโครงการ