ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมทีมบริหาร และศึกษานิเทศก์ ในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) เพื่อมอบนโยบาย “หยุดเรียน แต่ไม่หยุด ความรู้” รูปแบบการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และการเตรียมความพร้อมการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒