สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความพร้อมค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ โดย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ  คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความพร้อมค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์)

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ โดย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑๔ ล้านบาท ปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาและดำเนินงาน จนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๘ ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับเป็นสถานที่รองรับกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในจังหวัดบุรีรัมย์และต่างจังหวัด และเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ว่าที่พันโท รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ หัวหน้างานส่งเสริมกิจการพิเศษ ได้รับมอบกุญแจอาคารอเนกประสงค์และบ้านพัก เรียบร้อยแล้ว

ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) ประกอบด้วยอาคาร ๔ หลัง ได้แก่ อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งจะใช้เป็นอาคารสำนักงาน และใช้ในการจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน ๒๐๐ คน จำนวน ๑ ห้อง ใช้ในการประชุมเจ้าหน้าที่และวิทยากรลูกเสือ จำนวน ๒ ห้อง  และอาคารสำหรับเป็นที่พักผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๓ หลัง โดยจะเริ่มเปิดทำการในปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เปิดภาคเรียน) เป็นต้นไป