ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ร่วมกับ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในจังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดพะเยา) โดยมี นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมน้ำอิง ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาเขต 36 (พะเยา)/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว