การประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตฯ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ,ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน 2563) ผ่านทางระบบ True VROOM ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมี ดร. สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต  1 เป็นประธานในการประชุม/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว