ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ของกองทุนการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง  จังหวัดพะเยา เพื่อสรุปข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการรับการติดตามจากองคมนตรี โดยมี นายกิตติโชติ ห้อยยี่พู่ อาสาสมัคร เป็นประธานในการประชุม /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว