การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายครั้งที่ 4/ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงราย  ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายรัชกฤช สถิรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว